พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
พนักงาน ผศ.อ.บ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จว.อุบลราชธานี  ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติฯ  ภาคค่ำ พิธีสมโภชเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม