ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่๗ ธ.ค. ๖๐
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอเมืองขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ
(ช่วงเช้า)
นำโดย นางเครือวัลย์  ใจภักดี ผช.หส.ผศ.อ.บ


เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคีย
๗ ธ.ค. ๖๐
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอเมืองไพรบึง จว.ศรีสะเกษ
(ช่วงบ่าย)
นำโดย นางเครือวัลย์  ใจภักดี ผช.หส.ผศ.อ.บ

เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคีย

***********************************************
๑๖ ม.ค. ๖๐
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จว.ศรีสะเกษ
(ช่วงเช้า)
นำโดย นายภิทธินันท์  กลิ่นแก้ว จนท.งานสนับสนุน ผศ.อ.บ.เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

******************************************

๑๖ ม.ค. ๖๐
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอกันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ
(ช่วงบ่าย)
นำโดย นายภิทธินันท์  กลิ่นแก้ว จนท.งานสนับสนุน ผศ.อ.บ.


เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคีย

๙ ม.ค. ๖๐
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอเขื่องใน จว.อุบลราชธานี
(ช่วงเช้า)
นำโดย นางเครือวัลย์  ใจภักดี ผช.หส.ผศ.อ.บ.


เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง


**********************************************

๙ ม.ค. ๖๐
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี
(ช่วงบ่าย)
นำโดย นางเครือวัลย์  ใจภักดี ผช.หส.ผศ.อ.บ.


เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
*****************************๒๙ ธ.ค. ๕๙
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี
(ช่วงบ่าย)
นำโดย นายภิทธินันท์  กลิ่นแก้ว จนท.งานสนับสนุน ผศ.อ.บ.

เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

*******************************


๒๙ ธ.ค. ๕๙
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอโขงเจียม จว.อุบลราชธานี
(ช่วงเช้า)
นำโดย นายภิทธินันท์  กลิ่นแก้ว จนท.งานสนับสนุน ผศ.อ.บ.

เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
*************************************


๒๗ ธ.ค. ๕๙
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอเดชอุดม จว.อุบลราชธานี
(ช่วงบ่าย)
นำโดย นายภิทธินันท์  กลิ่นแก้ว จนท.งานสนับสนุน ผศ.อ.บ.

เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง


******************************************๒๗ ธ.ค. ๕๙
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอบุณฑริก จว.อุบลราชธานี
(ช่วงเช้า)
นำโดย นายภิทธินันท์  กลิ่นแก้ว จนท.งานสนับสนุน ผศ.อ.บ.

เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง


๒๙ พ.ย. ๕๙ 
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอโพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี
(ช่วงเช้า)
นำโดย นายเศรษฐวิทย์  ทะคง รอง หส.ผศ.อ.บ.
เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
***********************


๒๔ พ.ย. ๕๙ 
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอเขมราฐ จว.อุบลราชธานี
(ช่วงเช้า)
นำโดย นายเศรษฐวิทย์  ทะคง รอง หส.ผศ.อ.บ.
เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

*********************************************๑๘ ต.ค. ๕๙ 
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี
(ช่วงเช้า)
นำโดย นายเศรษฐวิทย์  ทะคง รอง หส.ผศ.อ.บ.
เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

************************************
๑๘ ต.ค. ๕๙ 
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอตาลสุม จว.อุบลราชธานี
(ช่วงบ่าย)
นำโดย นายเศรษฐวิทย์  ทะคง รอง หส.ผศ.อ.บ.
เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
*******************************************

๑๑ ต.ค. ๕๙ 
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอน้ำยืน จว.อุบลราชธานี
(ช่วงเช้า)
นำโดย นายเศรษฐวิทย์  ทะคง รอง หส.ผศ.อ.บ.
เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
***********************************

๑๑ ต.ค. ๕๙ 
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
ณ อำเภอนาจะหลวย จว.อุบลราชธานี
(ช่วงบ่าย)
นำโดย นายเศรษฐวิทย์  ทะคง รอง หส.ผศ.อ.บ.
เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง


**********************************

16 ส.ค. 59 
ออกหน่วงสงเคราะห์เคลื่อนที่ 
ณ อำเภอภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ*************************

28 ก.ค. 59 
ออกหน่วงสงเคราะห์เคลื่อนที่ 
ณ อำเภอกุดชุม จว.ยโสธรนำโดย นางเครือวัลย์  ใจภักดี ผช.หส.ผศ.อ.บ. 
เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง


*********************************

13 ก.ค. 59 ออกหน่วงสงเคราะห์เคลื่อนที่ 
ณ อำเภอเลิงนกทา จว.ยโสธร
นำโดย ร.ต. สมมารถ  ชนีวงษ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.อ.บ. 
เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

**************************************************


7 ก.ค. 59 ออกหน่วงสงเคราะห์เคลื่อนที่ 
ณ อำเภอคำเขี่อนแก้ว จว.ยโสธร


นำโดย นางเครือวัลย์  ใจภักดี ผช.หส.ผศ.อ.บ. เพื่อให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกฯ 
และครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พ.ต. สมชาย  ตั้นซุ่นอั้น เจ้าหน้าท่ีงานสงเคราะห์ ผศ.อ.บ.และพนักงาน ผศ.อ.บ. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนท่ี ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว พื้นท่ี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และพื้นท่ีใกล้เคียง ณ หอประชุมอำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ 

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม