นายเศรษฐวิทย์  ทะคง รอง หส.ผศ.อ.บ. และพนักงาน ร่วมกิจกรรมเสวนาอุบลราชธานนี กับสงครามโลกครั้งท่ี ๒   ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง จว.อุบลราชธานี ใน ๑๐ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. 


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม